Khurimak Garvawati Karilu (খুৰীমাক গৰ্ভৱতী কৰিলো)

Khurimak Garvawati Karilu (খুৰীমাক গৰ্ভৱতী কৰিলো)

Hi bandhu xakal moi Samer, mor ghar Lakhimpur ot. Aitu mor pratham kahini kiba vul hale maf kari dibo.

Anai moi jibanot bahut sex karisu, bahut sowali, biya howa tirota k satisfy karisu kintu aitu kahini olop baleg. Sai karane moi ai kahini tu aponalokar agot share karibo olaisu aru aitu 100% xasa.

Moi 24 basoria ajon safal deka. mor Hight 5.11″ . Ajir para pare 8 month man agote moi poisar karane ajoni maikik suda start karisilu. Tar pisar para a mor atea loike 7 ta clients hoi gol g bilak or lagt moi pare regularly sex karu.

Mor falor para Lora bilakak ata upadekh- Poisa Income kara tu jaruri kintu xai akelage nijor wife ok o time dia tu bahut zaruri. Katea o nijor kamor karane nijor wife ok naglet nakariba karan biyar pisat tao nijor xakalo xukh dukh aponar lagt share karibo bisare.

Atea kahini loi ahu jitu ajir para 6 mah agor. Moi abar amar nijor khura hator gharle galu, xihat karma xutre Guwahatit thake.Moi Nakowa k xihator ghart goisilu Surpeise dim buli. Khura Htor Biya howa 5 yr hol.

Khura r age 42 aru khurimar 32 ru khurimar r hight 5.3″. Xihator mok dakhi val lagil ru mok mok r lagt olop katha pati fresh habo kale. Fresh hoi moi ahote dada office jabo olal. Tar pisat moi khowa bowa kari bow r lagat gharar barandat bahi katha patilu. anekoi a dintu par hoi gol ru moi gadhuli ania apak furibale olai ahilu. Bahirar para ahi jatea moi ghar xalalu tatea khura ru khurimar birat kajiya lagi asil. ru khuri a kandi asil. ru moi aha dakha pai khurai mok office or kamot baleg thait jabo buli koi gol. moi o thik ase buli koi dilu.

Tar poisat moi khurak bus stand ot thoi ahi gharle ahilu. tar para ahi moi TV sai thakilu ru tatea a moi khuri k xudhilu j kio kajiya lagisl buli. khuri a ako nkale tatea moi ru xudhilu kio kajiya lagise buli. tatea khuri a khangere kale baleg ot kathat eman najor dibo nalage buli..

Mor man tu olop baya lagil ru vabilu j khangot thake karane a taneke kale buli. moi ako nakhowa k subale galu. Prae 10.30 mn bajt moi mor mobile tu uliai bule flim sabale dharilu tatea a hathat kuri room ot xumai ahil. Bhagya baya j moi dorja khan lock kara nasilu. tatea moi lage lage mobile tu lock kari tuponir vow dharilu. khuri mor kakhat ahi thio dile ru mor lingo tu loi barke sai thakil. moi ata sakure gam npowa k sai asilu. ru lahekoi ligo tur oprat hat furai guchi gol.

Next dina kahn moi ga dhui ahi pakghar or par kol ru chana loi ahilu khable. tatea khuri a matibale sesta karisil kintu moi namatilu. aru tanekoi xandiya loike namata k thakilu ru moi furibale olai galu. pare 8 ta man bajat jatea moi furi ahilu tatea khuri a kandi asil moi osorale jowte mor hat ot dhari sorry kale.

Tar pisat moi ru bowk besi kasto nidi thik ase diok buli kalu. bow a tatea mok kale tumak moi ata katha kom tumi promiss kara kako nakow buli. moi kalu thik ase diok nakow bnbuli. khuri a kale j tumar khura a mor lagat sex karibo a noware taor val k lingo tu khara a nahoi. ru xai karane atea loi amar khuno lora suali nai. xai karane amar xadai kajiya soli thake.

Moi tatea kalu khurar kaomor besi presur tahke karane val k karibo noware sage. Ru moi khurik kalu j sob thik hoi jabo diok. Khuri mor kandhat mur thoi kandibo dharile ru kale plese mok ignor nakariba, tumi a mok akol bandhu asa.

Moi o thik ase buli kalu. Tar pisat rati ami 10 ta man bajat vt khai xubale galu tatea khuri a balck clr or nighty ata pindhi asil.  thik 11.30 manot mor lingo tu kunbai lari thaka jn lagil. Saku mali dakho j khuri mor lingo tu hatot loi hat marar nisina kari d asil. moi tatea kalu Khuri aibilak ki kari ase. khuri a prathamate voi khale ru kale sameer tumi kiman maikik satisfy karisa mok kio nakara. Mor o pat tu gadhur kari dia plz.

Khurir katha xuni mor sock khai galu ru kalu apuni kank gm pale. khuri a kale tumi j xandhiya olai goisila tatea tumar mobile ot ata clint or ph ahisil tatea moi sab gam palu tumar mobile tu check kari. Moi already garam hoi a asilu tatea moi pahori a galu j tai mor khuri hale moi khurik xudhilu j tumar size kiman khuri kale 34-24-36. tar pisat moi khurir nighty tu tani khuli dilu. khuri tatea Black bra ru red clr or panty t asil.

Moi mor ooth tu khurir oth ot guji dilu. khuri o pagalor dare mok lagat lip kiss kari thakil.

Moi- ki khuri aponar jonir jui kura namabo eatcha goise niki?
Khuri- Sameer xonkale kar ru mor piyah palai de kela. Toi atea mor karane atea call boy moi tok hair karisu set.
Moi khurir mukhat baya gali bilak xuni besi uttejito halu. tar pisat khurik lip kiss kari kari galat garam garam ukha ari d asilu. Khuri pura jikar khai tuhil ru moi khurir galat kiss kari kari jonit hat lagat dilu. tar pisat moi khurir panty tu khuli khurir mukhat xumai dilu ru moi ata anguli khurir jonit xumalu. khurir joni khan pura jiki asil. Tar pisat khuri mor lingo tu pagal or dare supibo lale ru moi khrir bra tu khuli dudu kaita tipibo dharilu.kuri pura garm hoi kale j mok kela sud moi ru nowaru. tar pisat moi khurir jonit mor lingo tu xumai ake heasat a gotai tu xumai dilu khuri kandi dile. Moi khuri sudi bahut val lagil karan khurir joni khan bahut tight asil. Khuri o pura tika dangi dangi ahah ahah ahah xabodi kari mok sudai asil.

Ami posision change kari kari bahut time sudar pisat moi mor lingo tu ulai ani khurir mukhat xumai gotai birjo ari dilu. khuri o gotai khini khale ru mor lingo tu saleki saleki safa kari dile. ami fresh hoi akelage xui galu ru rati powa aru sudilu. anekoi ami dudin ot bahut bar sudilu tar next dina khura ahil. Ru moi gharale guchi ahilu.

Khura ahar dina khurir khurar lagat kajiya lagil. khuri a jed karile j mok batcha lagibo a apuni nowarile baleg or dara hale o mok batch lagibo. tatea khurai kajiya kari kari xakhat kale j tanekua biswasi manuh pale habo dia buli. tatea khuri a khurak kale j amar smeer ok moi koi sam niki buli. khrai kale thik ase buli.. khurar parmision pai khuri mok ph kari kurar lagat howa katha khini kale ru ami 4din or karane hotel akhan book karilu ru xai 4din ami pura enjoy karilu ru pura sudilu. Khuri o atea 5 month Pragnent. Kura o happy khuri o happy Moi o happy. Mor kahini tu kanekua lagil coment kari janabo.